รายวิชาสังคมศึกษา (ส43101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
อารยธรรมตะวันตก
โดย อ.ยุพา ชูเนตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
ภาพวัวไบซอนที่พบในถ้ำอัลตามีราทางตอนเหนือของสเปน เป็นผลงานของมนุษย์ใด
   ออสตราโลพิเธคัส
   นีแอนเดอธัล
   มนุษย์ไอเดนเบอร์ก
   มนุษย์โครมันยอง

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคหินเก่า
   มีการเพาะปลูกยังชีพ
   ใช้เครื่องมือโลหะในการล่าสัตว์
   รู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
   นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและใช้งาน

ข้อที่ 3)
มนุษย์โบราณที่มีอายุมากที่สุด คือข้อใด
   ออสเตรโลพิเทคัส
   โฮโม แฮบิลิส
   โฮโม นีแอนเดอร์ทาเลนซีส
   โครมันยอง

ข้อที่ 4)
จุดเริ่มต้นของอารยธรรมเมโสโปเตเมียถือกำเนิดมาจากชนเผ่าใด
   อัสซีเรีย
   สุเมเรียน
   คาลเดีย
   บาบิโลเนีย

ข้อที่ 5)
ศิลปวัฒนธรรมของอัสซีเรียเจริญสูงสุดในสมัยใด
   พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์
   พระเจ้าอัสซูร์บานิปาล
   พระเจ้าอัมบูราบี
   พระเจ้าไซรัสมหาราช

ข้อที่ 6)
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวบาบิโลเนียนคืออะไร
   อักษรคูนิฟอร์ม
   ประมวลกฎหมาย
   สวนลอยบาบิโลน
   ภาพแกะสลักนูนต่ำ

ข้อที่ 7)
ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการดำเนินชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ
   ไม่สนใจในด้านศาสนา
   เชื่อในเหตุผล
   เชื่อชีวิตในภพหน้า
   นับถือฟาโรห์เป็นเทพเจ้าสูงสุด

ข้อที่ 8)
ชาวอียิปต์โบราณมีความแตกต่างกับชนชาติโบราณอื่นๆ ในเรื่องใดมากที่สุด
   สนใจเรื่องศาสนา
   ไม่สนใจปรัชญา
   เป็นนักรบที่อ่อนแอ
   เป็นสถาปนิกที่สามารถ

ข้อที่ 9)
ชาวอียิปต์โบราณสร้างปิรามิดขึ้นมาเพื่อเน้นหนักในเรื่องใด
   แสดงความจงรักภักดีต่อฟาโรห์
   รักษาพระศพของฟาโรห์ไม่ให้เน่าเปื่อย
   เป็นการสร้างงานนอกฤดูเก็บเกี่ยว
   รักษาความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตาย

ข้อที่ 10)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำไปสู่ความเสื่อมของราชวงค์อียิปต์
   การสร้างปิรามิด
   การประดิษฐ์อักษรภาพ
   การแย่งชิงอำนาจของราชวงค์ต่างๆ
   การนับถือเทพเอตัน

ข้อที่ 11)
กรีกแบ่งการปกครองออกเป็นนครรัฐด้วยเหตุผลสำคัญข้อใด
   พื้นที่อาณาจักรใหญ่มาก
   ภูมิประเทศเป็นภูเขา
   ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
   ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นหลากหลายแตกต่างกัน

ข้อที่ 12)
"อะโครโปลิส" มีความสำคัญต่อชาวกรีกโบราณ เพราะอะไร
   เป็นศูนย์กลางของนครรัฐ
   เป็นการค้าสำคัญ
   เป็นที่ตัดสินคดี
   เป็นพระราชวังสำหรับองค์จักรพรรดิ

ข้อที่ 13)
ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติกรีกได้สะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะของชนชาติกรีกประการใด
   รักเหตุผล เน้นวินัย
   เน้นความคิดริเริ่ม รักระเบียบ
   รักความสงบ ยึดมั่นในศาสนา
   รักเสรีภาพ นิยมความเป็นปัจเจกบุคคล

ข้อที่ 14)
ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมของกรีกที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกตะวันตก
   ความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา
   ความคิดเรื่องธรรมชาตินิยม
   ความคิดเรื่องมนุษยนิยม
   แนวคิดแบบประชาธิปไตย

ข้อที่ 15)
ข้อใดเป็นจุดเด่นของอารยธรรมกรีกยุคเฮเลนิก
   ศิลปะเรียบง่าย และเน้นความสวยงามตามธรรมชาติ
   เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว
   เน้นความหรูหรา และอารมณ์ให้เกิดพลังในการดูศิลปะ
   เป็นศิลปะยุคทองในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ม

ข้อที่ 16)
ข้อใดมิใช่ลักษณะของงานศิลปวัฒนธรรมของกรีกโบราณ
   การก่อสร้างที่ใช้เพดานและซุ้มประตูหน้าต่างเป็นวงโค้ง
   การประพันธ์บทละครซึ่งมีทั้งโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม
   การสลักรูปแสดงส่วนสัดและกล้ามเนื้อของร่างกายตามที่เป็นจริง
   การใช้เสาหินอ่อนและประดิษฐ์หัวเสาเป็นรูปม้วนกระดาษประกอบตัวอาคาร

ข้อที่ 17)
ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านกฎหมายของจักรวรรดิโรมัน
   ปกครองแบบมีจักรพรรดิตลอด
   มีการบังคับใช้กฎหมายระบบเดียวกันทั้งจักรวรรดิ
   ให้กำเนิดแนวคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   กฎหมายมีความรุนแรงเด็ดขาดระบบ"ตาต่อตา ฟันต่อฟัน"

ข้อที่ 18)
สงครามครั้งใดทำให้โรมันเป็นเจ้าเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
   สงครามโลก
   สงครามครูเสด
   สงครามพิวนิก
   สงครามเพโลพอนนีเชียน

ข้อที่ 19)
ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบของสถาปัตยกรรมโรมัน
   หลังคารูปโดม
   ผนังก่ออิฐถือปูน
   เพดานหลังคาโค้ง
   บานประตูยอดแหลม

ข้อที่ 20)
งานประพันธ์ของโรมันส่วนใหญ่เป็นงานในแนวใด
   เทพปกรนัม
   ปรัชญา
   ตลกขบขัน
   สดุดีความยิ่งใหญ่ของโรมัน

ข้อที่ 21)
สาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายคืออะไร
   ภูเขาไฟระเบิด
   เปอร์เซียเข้ารุกราน
   เผ่าเยอรมันเข้าครอบครอง
   ออสโตมัน เติร์ก เข้ารุกราน

ข้อที่ 22)
การปกครองในลักษณะใดไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองของยุโรปสมัยกลาง
   ระบบฟิวดัล
   รวมอำนาจการปกครอง
   แบ่งอำนาจการปกครอง
   กระจายอำนาจการปกครอง

ข้อที่ 23)
เพราะเหตุใดจึงเรียกประวัติศาสตร์สมัยกลางว่า ยุคมืด
   คริสต์ศาสนาเสื่อมลง
   กษัตริย์มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง
   เกิดความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิอยู่เสมอ
   อารยธรรมกรีก- โรมันเสื่อมลง และ มักถูกอนารยชนโจมตี

ข้อที่ 24)
ประโยชน์ที่ยุโรปได้รับจากสงครามครูเสดคืออะไร
   เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้น
   เศรษฐกิจชองยุโรปเข้มแข็งขึ้น
   ได้รับอารยธรรมจากโลกตะวันออก
   คริสเตียนยึดครองปาเลสไตน์อย่างถาวร

ข้อที่ 25)
จากระบอบฟิวดัล ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปมีฐานะทางสังคมเป็นเช่นไร
   lord : เจ้าของที่ดิน
   Duke : ข้าติดที่ดิน
   Serf : เจ้าของที่ดิน
   Serf : ข้าติดที่ดิน

ข้อที่ 26)
ศิลปะประเภทใด ที่ ไม่ จัดว่าอยู่ในสมัยกลาง
   ศิลปะกอทิก
   ศิลปะโรมาเนสก์
   ศิลปะบารอค
   ศิลปะไบแซนไทน์

ข้อที่ 27)
สถาปัตยกรรมต่อไปนี้ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
   วิหารพาร์เธนอน
   วิหารเซนต์ปีเตอร์
   วิหารนอเตรอดาม
   วิหารเซนโซเฟีย

ข้อที่ 28)
ข้อใด ไม่ใช่ อารยธรรมความเจริญของยุโรปในสมัยกลาง
   การปฏิรูปศาสนา
   การสร้างวิหารออร์เวียตโตในอิตาลี
   การจัดตั้งสมาคมพ่อค้าและช่างฝีมือ
   การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษ

ข้อที่ 29)
ศิลปะที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนามีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
   รูปสลักหินอ่อนปิเอตา
   ภาพวาดโมนาลิซ่า
   ภาพวาดอาหารเย็นมื้อสุดท้าย
   การใช้ลวยลายเรขาคณิตแทนสิ่งมีชีวิต

ข้อที่ 30)
ลักษณะสำคัญของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการคือเรื่องใด
   การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกยิว
   การฟื้นฟูศิลปวิทยาการของพวกกรีก - โรมัน
   การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
   การฟื้นฟูแนวความคิดในเรื่องสังคมคอมมิวนิสต์สมัยโบราณ

ข้อที่ 31)
ถ้าท่านจะศึกษาผลงานต่างๆ ของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา งานใดต่อไปนี้ที่ท่านไม่ต้องศึกษา
   ผลงานดนตรีของบีโธเฟน
   ภาพ "อาหารมื้อสุดท้าย" โดย ดา วินซี
   รูปสลักหินอ่อน " ปิเอตา" โดย มิเคลันเจโล
   วิหารเซนต์ปอล ออกแบบโดย เซอร์ คริสโตเฟอร์ เรน

ข้อที่ 32)
ความคิดชาตินิยมมักปรากฏในวรรณกรรมบทละครและดนตรีแนวใด
   สัจนิยม
   นีโอคลาสสิก
   โรแมนติก
   เอกซ์เพรสชันนิสต์

ข้อที่ 33)
การเดินทางของบุคคลใดที่พิสูจน์ได้ว่าโลกกลม
   เฟอร์ดินันด์ มาแจลแลน
   วาสโก ดา กามา
   คริสต์โตเฟอร์ โคลัมบัส
   บาร์โธโลมิว ไดแอส

ข้อที่ 34)
เหตุการณ์ใดมีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องการหาเหตุผลและการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ของชาวตะวันตก
   การประท้วงศาสนาของมาร์ติน ลูเธอร์
   การเดินทางไปทางทิศตะวันตกของโคลัมบัส
   การเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของโคเพอร์นิคัส
   การให้ความสำคัญต่อวิชาคณิตศาสตร์ของเดสการ์ด

ข้อที่ 35)
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 17 แตกต่างจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างไร
   เน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
   การศึกษาวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของศาสนจักร
   ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานหลักของการศึกษาวิทยาศาสตร์
   ใช้เหตุผลในแนวทางของตรรกวิทยาศาสตร์และปรัชญา

ข้อที่ 36)
ข้อใด ไม่ใช่ ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
   ประชากรเพิ่มมากขึ้น
   ชุมชนเมืองขยายตัวมากขึ้น
   ทำให้เกิดลัทธิสังคมนิยม
   อำนาจทางการเมืองไปอยู่กับชนชั้นกรรมกร

ข้อที่ 37)
ปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตกแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของโลกได้อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 คือปัจจัยใด
   การปฏิวัติอุตสาหกรรม
   ระบอบประชาธิปไตย
   การค้าระหว่างประเทศ
   ลัทธิจักรวรรดินิยม

ข้อที่ 38)
หลังการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังส่วนต่างๆของโลกส่งผลให้ชนกลุ่มใดในยุโรปขัดแย้งและแย่งชิงอำนาจกับชนชั้นขุนนางเจ้าของที่ดิน
   กษัตริย์
   ทาสและคนยากจน
   พ่อค้านายทุน
   กรรมกรผู้ใช้แรงงาน

ข้อที่ 39)
นักปราชญ์คนใดเป็นผู้ริเริ่มเสนอความคิดว่าอิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิมูลฐานของมนุษย์
   รุสโซ
   จอห์น ล็อค
   วอลแตร์
   มองเตสกิเออร์

ข้อที่ 40)
การเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งบนพื้นโลกและในบรรยากาศของโลกมาจากการค้นพบทฤษฎีของใคร
   โรเจอร์ เบคอน
   อัลเฟรด โนเบล
   นิโคลัส โคเปอร์นิคัส
   เซอร์ไอแซก นิวตัน