company logo

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง20208 งานประดิษฐ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครูวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ 258
2 การศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครู เพ็ญแข ชุมเชื้อ 533
3 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น รหัสวิชา ง30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภิญญา อินทร์เกิด 386
4 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครูรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์ 348
5 รายงานการศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจที่สร้างจากเอกสารและสื่อจริงในชีวิตประจำวันร่วมกับวิธีสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครูกาญจนา ขุนเจริญ 350
6 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ครูสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์ 707
7 วรรณวินิจ Administrator 4069
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000