company logo

หน้าแรก ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูกานต์สินี ฉิมพลี   
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 08:46 น.

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ชื่อผู้รายงาน กานต์สินี ฉิมพลี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีที่ศึกษาค้นคว้า ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณ          ราชวิทยาลัย ตรัง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรม     แนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว  (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ 2/4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 48 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จำนวน 14 กิจกรรม แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในด้านดี ด้านเก่งและด้านสุข ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86  เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นการรายงานตนเอง โดยกำหนดเกณฑ์ให้ประเมินข้อคำตอบเป็น       4 ระดับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 แบบแผนการวิจัยที่ใช้ คือ One Group Pretest – Posttest Design สถิตที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 89.21/87.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 ที่ตั้งไว้

2. ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อยู่ในระดับมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 08:53 น.
 

เรื่องล่าสุด

เข้าชมบ่อย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000