>กำหนดการกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

>กำหนดการกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดการกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี

ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:45 น.