คณะผู้บรืหาร

คณะผู้บรืหาร

PDFพิมพ์อีเมลดร. สุวณี อึ่งวรากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                 

  นายจักรพงษ์ ทองประดับ               นายเพลิง ขุนชิต              นายยุทธนา  แก้วรักษ์                นางอมรา  เพทาย     

                รองผู้อำนวยการ                      รองผู้อำนวยการ                  รองผู้อำนวยการ                     รองผู้อำนวยการ
              กลุ่มบริหารวิชาการ                    กลุ่มบริหารทั่วไป               กลุ่มบริหารงานบุคคล           กลุ่มบริหารงานงบประมาณวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:37 น.