นโยบายโรงเรียน

นโยบายโรงเรียน

PDFพิมพ์อีเมล

 

นโยบายโรงเรียน

๑.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยรูปแบบวิธีการ

เนื้อหา สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

๒.   ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็นระบบโดยเน้นเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเน้นให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยมีโครงงานนำเสนอใน

ระดับชาติและนานาชาติ

๓.   พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ปฏิบัติตามอุดมการณ์ของโรงเรียนและมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

๔.   เสริมสร้างจิตสำนึกมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.   พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และโครงการ/งาน ตามพระราชดำริ ประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖.   ส่งเสริมและพัฒนาอนามัยทั้งกายโดยเน้นการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา การสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 

การจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และศาสนา

๗.   ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการนำภูมิปัญญาไทย

มาพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนรู้

๘.   พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานักเรียนประจำ

และการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอน

 ๙.   พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ    ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

สู่ความเป็นมืออาชีพ

๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบยึดแนวทางบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

การมีส่วนร่วม  เทคโนโลยีและการสื่อสาร

วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:31 น.