สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

PDFพิมพ์อีเมล


สัญลักษณ์ของโรงเรียน


 


สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-แสด
                   สีน้ำเงิน           เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์

สีแสด             เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี

วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีคำขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริปรัชญาประจำโรงเรียน “ปญญายตฺถํวิปสฺสติ”

“คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”อัตลักษณ์ นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์


เอกลักษณ์ โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:14 น.