วิสัยทัศน์พันกิจ

วิสัยทัศน์พันกิจ

PDFพิมพ์อีเมล

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ชั้นนำของนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้างคุณภาพนักเรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ
  3. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งองค์กร